Две конски сили…

конска сила
Да-а. Едно време и дърветата са били големи и конете – силни.